חברתנוא. יוניברס טרנזיט בע"מ נוהגת במדיניות של "אפס סובלנות" באשר לשוחד ושחיתות.

מדינות זו תקפה ועומדת הן כלפי החברה עצמה והן כלפי עמיתיה העסקיים לרבות, שותפיהיועציה, ספקיה, קבלני המשנה שלה וסוכניה.

העקרונות המנחים במדיניות זו הינם כדלהלן:

  • החברה לא תציע, לא תיתן ולא תקבל שוחד או תמריצים כלשהם לכל מטרה שהיא, באופן ישיר ו/או דרך צדדים שלישיים.
  • חברה תמנע מלהתקשר עם גוף כאשר ידוע לה שאותו גוף נותן או מקבל שוחד או תמריצים כלשהם לכל מטרה שהיא, באופן ישיר ו/או דרך צדדים שלישיים.
  • החברה תמנע מלהתקשר עם גוף כאשר ידוע לה שאותו גוף הורשע בגין ביצוע עבירה הקשורה בהונאה, שוחד, שחיתות, באופן ישיר ו/או דרך צדדים שלישיים.
  • החברה תעמוד, לכל הפחות, בחוקים, תקנות והתחייבויות חוזיות הקשורות למאבק למיגור ומניעת שוחד ושחיתות. יתרה מכך, במצבים השכיחים, בהם לחברה סטנדרטים פנימיים גבוהים יותר בהקשר כאמור, הסטנדרטים של החברה יגברו.
  • החברה תפנה את תשומת ליבו של כל עובד בחברה ושל כל עמית עסקי בפועל, או עמית עסקי עתידי פוטנציאלי, למדיניות "אפס הסובלנות" של החברה באשר לשוחד ושחיתות.
  • החברה תיישם, תפקח ותאכוף בהקפדה את עקרונות "אפס הסובלנות" באשר לשוחד. ושחיתות מול כל עובד בחברה ומול כל עמיתיה העסקיים
משרד ראשי, סניף נתב"ג

השרון 3, קרית שדה התעופה

טלפון: 08-8563145

פקס: 08-8563387

כתובת מייל: movers@univers-transit.co.il

ימים א'-ו', 08:00-20:00

סניף אשדוד

האורגים 21, אשדוד

טלפון: 08-8563145

פקס: 08-8563387

כתובת מייל: movers@univers-transit.co.il

ימים א'-ו', 08:00-20:00

סניף חיפה

בנין פלמר, שער פלמר 1, חיפה

טלפון: 08-8563145

פקס: 08-8563387

כתובת מייל: movers@univers-transit.co.il

ימים א'-ו', 08:00-20:00